Fundacja

Non Tries

Mamy Siebie – Mamy Wszystko

Seniorzy

Osoby samotne

Wykluczeni społecznie

Przekazanie mieszkania w zamian za opiekę

Tematyka opieki nad seniorem w zamian za mieszkanie staje się coraz popularniejsza. To prosty stosunek umowny, na mocy którego dochodzi do przekazania własności lokalu mieszkalnego – w zamian za dożywotnią opiekę. Nierzadko taki dom czy mieszkanie stanowi dorobek życia seniora, dlatego nie dziwi, że ta tematyka może powodować pewien niepokój. Dziś postaramy się wyjaśnić to zagadnienie tak, by przekonać, że „nie taki diabeł straszny”.

Opieka za mieszkanie - Jak to działa

Opieka za mieszkanie - Jak to działaOdstąpienie nieruchomości za dożywotnią opiekę nad osobą starszą w domu seniora w Czeczewie to nic innego, jak cywilnoprawna umowa dożywocia. Na jej mocy, osoba starsza (właściciel nieruchomości) zgadza się przekazać prawo własności lokalu drugiej ze stron. Z kolei wspomniana druga strona stosunku umownego – zobowiązuje się opiekować seniorem przez resztę jego życia.

W ramach tej pomocy zawierają się rozmaite czynności – nie tylko dbanie o porządek czy wyżywienie, ale również (w miarę możliwości) zapewnienie seniorowi atrakcji. Zagadnienia te są zawsze ustalane umownie, dzięki czemu mogą być wyegzekwowane przez osobę starszą. To sprawia, że tego typu stosunek umowny jest w pełni bezpieczny.

 

 

Senior sam określa, czego oczekuje w zamian za przekazanie mieszkania. Dzięki formie umowy dożywocia – w razie niedotrzymania ustalonych warunków przez drugą ze stron, można dochodzić swoich praw. To z pewnością uspokoi osoby, które obawiają się, że po przekazaniu prawa do lokalu pozostaną na lodzie. Taka sytuacja, z prawnego punktu widzenia, po prostu nie może zaistnieć bez konsekwencji. Umowa jest podpisywania w formie aktu notarialnego, co jeszcze zwiększa jej moc.

 

Umowa dożywocia a roszczenia spadkowe

Zdarza się, że pojawiają się wątpliwości dotyczące dziedziczenia w przypadku umowy dożywocia. Jeśli senior zdecyduje się na podpisanie takiego umowy – roszczenia spadkowe ze strony jego rodziny nie są możliwe. Do przekazania własności lokalu doszło jeszcze za życia osoby starszej, zatem nie można włączać go do masy spadkowej. Ta informacja może być szczególnie istotna dla osób, które pozostają w konflikcie z najbliższymi. Jak widać, opieka za mieszkanie nie jest tak groźną instytucją, jak by się mogło wydawać. Oczywiście, podjęcie decyzji warto dobrze przemyśleć.

Chcesz skorzystać z tej oferty? Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z Nami listownie lub e-mailowo:

Fundacja “Non Tries”

NIP: 5851489535

KRS: 0000810436

Adres

ul. Bitwy pod Płowcami 15A/ 11
81 – 775 Sopot

nontries@wp.pl

Formularz kontaktowy

Możesz się z nami skontaktować wypełniając formularz kontaktowy:

  – Działalność na rzecz chorych i samotnych.

  – Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju, ochrony i promocji zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu życia.

  – Promowanie twórczego rozwoju osobowościowego.

  – Wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, z uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, a także osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie.

  – Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

  – Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

  – Przeciwdziałanie uzależnieniom i negatywnym zjawiskom społecznym.

  – Współdziałanie z administracją państwową i samorządową, organizacjami społecznymi, jednostkami służby zdrowia, podmiotami gospodarczymi, instytucjami naukowo – badawczymi w zakresie działań pomocowych na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin oraz społeczności lokalnych.

  – Działalność charytatywna.

  – Promocja i organizacja wolontariatu.

  – Prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.

  – Promowanie ekologii i ochrony przyrody, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody.

  – Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę.

  – Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

  – Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych oraz prospołecznych.

  – Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej.

  – Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

  – Propagowanie działań na rzecz integracji społecznej.

  – Organizowanie Koncertów i Festynów.

  – Wspieranie rozwoju Ratownictwa Medycznego

  -Powoływanie i prowadzenie placówek, między innymi takich jak:

  – lokalnych punktów opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych,

  – lokalne punkty całodobowej opieki dla seniorów

  – lokalne punkty medyczne dla mieszkańców

  – placówki opiekuńczo wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki i kluby profilaktyki środowiskowej, kluby środowiskowe

  – punkty aktywizowania seniorów oraz osób niepełnosprawnych,

  – punkty informacyjne, konsultacyjne, poradnie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, ich rodzin i bliskich

  – ośrodki i oddziały pobytu dziennego

  – ośrodki rehabilitacji dla dzieci i młodzieży

  – ośrodki rehabilitacji dla osób dorosłych

  – ośrodki dla osób z współwystępującymi zaburzeniami

  – telefony zaufania

  – ośrodki, kluby i programy aktywizacji zawodowej i społecznej

  – ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne

  – ośrodki, punkty i programy pomocy postpenitencjarnej

  –  Prowadzenie działań wychowawczych polegających na bezpośrednich kontaktach z dziećmi oraz ich rodzinami w środowisku (ang. Streetworking), sprzyjających ich resocjalizacji i reintegracji społecznej

  –  Organizację szkoleń przygotowujących pracowników i wolontariuszy do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie

  – Wspieranie innych organizacji trzeciego sektora zajmujących się środowiskami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

  – Współpracę ze środkami masowego przekazu

  – Opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych i promocji zdrowia dla dzieci, młodzieży i dorosłych

  – Organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży

  – Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży

  – Inicjowanie i prowadzenie badań w obszarze problemów społecznych

  – Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń

  – Tworzenie Centrów i Klubów Integracji Społecznej

  – Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej

  – Inicjowanie form samopomocy integrujących środowiska młodzieżowe, rodzinne i szkolne w celu minimalizacji zagrożeń społecznych

  – Wspieranie lokalnych społeczności w celu samoorganizacji

  – Prowadzenie współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi z kraju i zagranicy

  – Inicjowanie, organizowanie, realizacja i promowanie projektów artystycznych na rzecz wzmacniania potencjału społecznego, wspieranie działań architektonicznych, gdzie środowisko jest rozumiane, jako przestrzeń dla wzajemnych interakcji

  – Budowanie partnerstw, koalicji oraz inicjatyw ukierunkowanych na integracje społeczną

  – Powoływanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą dla ludności.

  FUNDACJA Non Tries

  Wspiera seniorów, osoby samotne, chore, potrzebujące i wykluczone społecznie