Fundacja

Non Tries

Mamy Siebie – Mamy Wszystko

Seniorzy

Osoby samotne

Wykluczeni społecznie

Osoby samotne

Chcę pomóc

Wspieraj seniorów, osoby samotne i wykluczone społecznie razem z Fundacją za pomocą:

Wpłat na konto bankowe Fundacji:

Przekazane darowizny wykorzystywane są na działalność statutową Fundacji

Dane do przelewu:

BANK: Mbank
NR KONTA:
56 1140 2004 0000 3502 7963 1098

Dane rachunku:

Fundacja Non Tries

TYTUŁ PRZELEWU: wspieram cele statutowe Fundacji


Przekaż darowiznę płatnościami on-line

Przekaż

Potrzebuję pomocy

Potrzebujesz wsparcia, pomocy? Skontaktuj się z Nami listownie lub e-mailowo:

Fundacja “Non Tries”

NIP: 5851489535

KRS: 0000810436

Adres

ul. Bitwy pod Płowcami 15A/ 11
81 – 775 Sopot

nontries@wp.pl

– Działalność na rzecz chorych i samotnych.

– Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju, ochrony i promocji zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu życia.

– Promowanie twórczego rozwoju osobowościowego.

– Wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, z uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, a także osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie.

– Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

– Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

– Przeciwdziałanie uzależnieniom i negatywnym zjawiskom społecznym.

– Współdziałanie z administracją państwową i samorządową, organizacjami społecznymi, jednostkami służby zdrowia, podmiotami gospodarczymi, instytucjami naukowo – badawczymi w zakresie działań pomocowych na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin oraz społeczności lokalnych.

– Działalność charytatywna.

– Promocja i organizacja wolontariatu.

– Prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.

– Promowanie ekologii i ochrony przyrody, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody.

– Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę.

– Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

– Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych oraz prospołecznych.

– Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej.

– Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

– Propagowanie działań na rzecz integracji społecznej.

– Organizowanie Koncertów i Festynów.

– Wspieranie rozwoju Ratownictwa Medycznego

-Powoływanie i prowadzenie placówek, między innymi takich jak:

– lokalnych punktów opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych,

– lokalne punkty całodobowej opieki dla seniorów

– lokalne punkty medyczne dla mieszkańców

– placówki opiekuńczo wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki i kluby profilaktyki środowiskowej, kluby środowiskowe

– punkty aktywizowania seniorów oraz osób niepełnosprawnych,

– punkty informacyjne, konsultacyjne, poradnie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, ich rodzin i bliskich

– ośrodki i oddziały pobytu dziennego

– ośrodki rehabilitacji dla dzieci i młodzieży

– ośrodki rehabilitacji dla osób dorosłych

– ośrodki dla osób z współwystępującymi zaburzeniami

– telefony zaufania

– ośrodki, kluby i programy aktywizacji zawodowej i społecznej

– ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne

– ośrodki, punkty i programy pomocy postpenitencjarnej

–  Prowadzenie działań wychowawczych polegających na bezpośrednich kontaktach z dziećmi oraz ich rodzinami w środowisku (ang. Streetworking), sprzyjających ich resocjalizacji i reintegracji społecznej

–  Organizację szkoleń przygotowujących pracowników i wolontariuszy do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie

– Wspieranie innych organizacji trzeciego sektora zajmujących się środowiskami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

– Współpracę ze środkami masowego przekazu

– Opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych i promocji zdrowia dla dzieci, młodzieży i dorosłych

– Organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży

– Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży

– Inicjowanie i prowadzenie badań w obszarze problemów społecznych

– Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń

– Tworzenie Centrów i Klubów Integracji Społecznej

– Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej

– Inicjowanie form samopomocy integrujących środowiska młodzieżowe, rodzinne i szkolne w celu minimalizacji zagrożeń społecznych

– Wspieranie lokalnych społeczności w celu samoorganizacji

– Prowadzenie współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi z kraju i zagranicy

– Inicjowanie, organizowanie, realizacja i promowanie projektów artystycznych na rzecz wzmacniania potencjału społecznego, wspieranie działań architektonicznych, gdzie środowisko jest rozumiane, jako przestrzeń dla wzajemnych interakcji

– Budowanie partnerstw, koalicji oraz inicjatyw ukierunkowanych na integracje społeczną

– Powoływanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą dla ludności.

FUNDACJA Non Tries

Wspiera seniorów, osoby samotne, chore, potrzebujące i wykluczone społecznie

FUNDACJA Non Tries

Współpraca

FUNDACJA Non Tries

"Nie liczy się to ile posiadasz,
ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz.
Pomagając innym pomagasz i sobie."

FUNDACJA Non Tries

"Nie liczy się to ile posiadasz,
ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz.
Pomagając innym pomagasz i sobie."

Instagram